Projekt „Antologia WarmiƄska – kreacja i promocja nowej marki regionu” jest realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie ze ƛrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 oraz Samorządu Miasta Olsztyna.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania kulturą, tradycjami i historią Warmii wƛród mieszkaƄców regionu oraz pozostaƂych terenów Polski, a w jego realizacji pomogą nowe produkty powstaƂe w czasie trwania projektu:

- Antologia WarmiƄska. Warmia w baƛniach, podaniach i legendach, czyli zbiór tekstów adresowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wydany w formie drukowanej i audio;

- film animowany Zaklęty zamek w lesie olsztyƄskim, zrealizowany na podstawie baƛni Marii Zientary – Malewskiej;

- spektakl teatralny Na Warmii – dawno, dawno temu, przygotowany przez OlsztyƄski Teatr Lalek w oparciu o legendy warmiƄskie;

- zajęcia warsztatowe prowadzone przez OlsztyƄski Teatr Lalek i Stowarzyszenie Klanza.

CaƂkowita wartoƛć zadania: 397 791,58 PLN